Tannlege NorgeArtiklerStøtte til tannregulering (kjeveortopedi)

Støtte til tannregulering (kjeveortopedi)

Mange barn og unge får i dag tannregulering. Folketrygden yter fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov.

Støtte til tannregulering

Henvisning
Det må foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før stønad til behandling hos kjeveortoped kan dekkes.

Det er kjeveortopeden som vurderer om du/barnet har rett på stønad fra folketrygden.

Aldersbegrensning
Behandlingen må være påbegynt senest det året bruker fyller 20 år.

Det kan i noen tilfeller uavhengig av alder ytes stønad til kjeveortopedisk behandling.
Dette gjelder bittanomalier; svært stor behov (pkt. 8a), rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt (pkt.6b), tannagenesi (pkt. 7c), tannskader ved godkjent yrkesskade (pkt. 12) og tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (pkt. 13).

Refusjon
Avhengig av alvorlighetsgrad ytes stønad 40 prosent, 75 prosent eller 100 prosent av folketrygdens takster for kjeveortopedisk behandling. Ved ”Klart behov” dekkes 40 prosent og ved «stort behov» dekkes 75 prosent. Ved «svært stort behov» dekkes 100 prosent av folketrydens takster. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart, stort og svært stort behov defineres som.

Dersom tannlegens pris er høyere enn folketrygdens takster, må pasienten betale en egen del som ikke teller med når folketrygdens dekningsgrad beregnes. Dette betyr at selv om folketrygden for eksempel dekker 100 prosent av folketrygdens takster (ved ”svært stort behov”), vil pasienten ofte måtte betale noe selv.

Søskenmoderasjon
Familier med flere enn ett barn som har behov for kjeveortopedisk behandling får utvidet stønad. Den utvidede stønaden gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering) og de påfølgende søsken. For at utvidet stønad fra og med det neste barnet skal gjelde, er det et vilkår at det kan dokumenteres at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter.

Ved samlivsbrudd omfattes den av foreldrene som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken av ordningen om søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsken har halvsøsken, er det et vilkår at barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor/far.

Der et/flere søsken er adoptert, omfattes barnet/barna av ordningen fra tidspunkt for adopsjonsbevillingen.

Ved avtale om delt bosted, jf. barnelova § 36, vil avtalen mellom foreldrene være nødvendig tilleggsdokumentasjon for å oppnå søskenmoderasjon.
For øvrig henvises det til gjeldende regelverk i forskrift, rundskriv og tilhørende takster når det gjelder disse punkt (6b,7c, 8, 12 og 13).

Mer informasjon
For mer informasjon, kontakt HELFO på telefon 815 70 030 eller på e-post adressen [email protected].

Lenker

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler