Tannlege NorgeArtiklerDiagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling

Diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling

Her kan du lese om hvilke 14 sykdomstilstander som kan gi deg rett til å få dekket noen av tannlegeutgiftene dine fra HELFO. Be tannlegen eller tannpleieren om en vurdering av rettighetene dine.

For behandling hos tannpleier kan du få stønad etter punkt 1, 4, 6a og 14. Øvrige punkter gir kun rett til stønad dersom behandlingen er foretatt av tannlege.​

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster. I noen tilfeller må du selv betale egenandeler, mens i andre tilfeller dekker stønaden også egenandelene. Vær oppmerksom på at tannlegens/tannpleierens pris ofte er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som du alltid må betale selv.

Som privatperson vil du kanskje oppleve informasjonen på denne siden som komplisert. Er du i tvil om din tilstand kan gi delvis dekning av dine tannutgifter, må du ta kontakt med tannlegen/tannpleieren din.

Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du har rett til noe stønad. Tannlegen/tannpleieren vil enten trekke stønaden fra på regningen din eller fylle ut et skjema som du skal sende til HELFO.

1. Sjelden medisinsk tilstand

Helsedirektoratet har utarbeidet en uttømmende liste over sjeldne diagnoser som forekommer hos ca. 500 personer eller færre i Norge. Hvis du har en diagnose som står på lista og tilstanden er av varig karakter, kan du ha rett til stønad.

Lista er delt i to

 • A-lista – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling
 • B-lista – gir rett til stønad til tannbehandling forårsaket av sykdommen

Lista blir jevnlig oppdatert. Rettigheten gjelder fra den datoen diagnosen stilles. For diagnoser som fjernes fra lista, yter HELFO stønad til behandling inntil seks måneder etter at diagnosen er fjernet.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens/tannpleierens pris og folketrygdens takster.

2.  Leppe-kjeve-ganespalte

HELFO utbetaler stønad til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG).

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

3.  Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Ved krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (som store kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt), som direkte påvirker munnhulen/kjevene, kan du har rett til stønad til tannbehandling. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

4.  Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)

Denne bestemmelsen kan gi deg stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg.
Følgende medisinske tilstander og behandlinger kan gi deg rett til noe stønad:

 • a) Hjerteoperasjon – i forkant av operasjonen når du har fått henvisning fra sykehus
 • b) Dialysebehandling – mens du er under behandling
 • c) Organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsupressiv behandling – kan ofte være aktuelt livet ut
 • d) Benmargstransplantasjon – til du er ferdigbehandlet
 • e) Stamcellebehandling – til du er erklært frisk
 • f) Høydose cellegiftbehandling – med dokumentasjon fra sykehuset/ behandlende institusjon på at behandlingen er høydose og til du er «nullstilt» etter behandlingen
 • g) Hiv/aids
 • h) Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling med høypotente bisfosfonater – for eksempel behandling med Someta, Ardena, Xgeva)
 • i) Strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose

Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, får du også noe stønad til nødvendig rehabilitering.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens/tannpleierens pris og folketrygdens takster.

5.  Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

Denne bestemmelsen omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon. I tillegg kan du få stønad til hard, heldekkende bittskinne ved behandling av eller symptomer på kjeveleddslidelsen temporomandibulær dysfunksjon (TMD).

Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

Godkjente egenandeler (ikke mellomlegget) inngår i ordningen for frikort egenandelstak 2.  Du skal derfor få egen kvittering fra tannlegen på betalte egenandeler. Den tar du vare på til du når egenandelstaket på 2 560 kroner i kalenderåret 2012. Under «Relatert informasjon» til høyre på siden finner du lenke til sidene om frikort egenandelstak 2.

6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Har du denne tannkjøttsykdommen, er det to muligheter for stønad:

 • a) Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt:

Du får stønad til systematisk behandling av infeksjonen. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget. Forebyggende, rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt får du ikke stønad til.

Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens/tannpleierens pris og folketrygdens takster.

Godkjente egenandeler (ikke mellomlegget) inngår i ordningen for frikort egenandelstak 2.  Du skal derfor få egen kvittering på betalte egenandeler. Den tar du vare på til du når egenandelstaket på 2 560 kroner i kalenderåret 2012. Under «Relatert informasjon» til høyre på siden finner du lenke til sidene om frikort egenandelstak 2.

 • b) Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt:

Du kan få stønad til erstatning av tenner du taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen. Hver tann erstattes kun én gang og må være dokumentert tapt etter 1. mai 2002. Tenner bak den 5. tanna i tannrekka dekker vi som hovedregel ikke erstatning for.

Skal du ha implantater, får du stønad kun for behandling som er utført av godkjente spesialister. Det betyr både at implantater må settes inn av oralkirurg og at protetikk må utføres av godkjent protetiker.

Tannlegen, som er ansvarlig for gjennomføring av behandlingen, har ansvar for å utarbeide en behandlingsplan. Tannlegen, som skal ha ansvar for oppfølging etter utført rehabilitering, skal utarbeide oppfølgingsplanen.

Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

7.  Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

Denne bestemmelsen omfatter følgende tannutviklingsforstyrrelser:

 • a) Amelogenesis imperfekta (ufullstendig emaljedannelse)
 • b) Dentinogenesis imperfekta (ufullstendig tannbensdannelse)
 • c) Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)
 • d) Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter)
 • e) Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser
 • f) Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer

Behandlingen av tannutviklingsforstyrrelsen må være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk og ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen. Har du dokumentasjon fra tidligere, for eksempel fra skoletannlegen, så ta den med til tannlegen.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

8.  Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

Ved bittanomalier (bittavvik) kan du få dekket noe av utgiftene til kjeveortopedi (tannregulering). Det er en forutsetning at det foreligger henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før behandling hos kjeveortoped starter. En henvisning er gyldig i 24 måneder.

Stønadens størrelse beregnes ut fra takster og avhenger av bittavvikets alvorlighetsgrad:

 • Gruppe a «svært stort behov» får 100 prosent dekning etter honorartakstene
 • Gruppe b «stort behov» får 75 prosent dekning etter honorartakstene
 • Gruppe c «klart behov» får 40 prosent dekning etter honorartakstene

I rundskrivet er det listet opp hvilke bittavvik/diagnoser som omfattes av gruppene a til c. Omfattes du ikke av opplistingen, så fyller du heller ikke vilkårene for stønad fra HELFO.

Rundskrivet angir også visse andre vilkår for rett til stønad. Ved tilstander som er nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året du fyller 20 år.

Godkjente egenandeler for undersøkelse før oppstart av kjeveortopedisk behandling (inkludert nødvendige laboratorieprøver og røntgenundersøkelser) inngår i ordningen for frikort egenandelstak 2. Øvrige egenandeler ved kjeveortopedi får du ikke refundert.

For familier med flere enn ett barn som fyller vilkårene for stønad til kjeveortopedi gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet. Mer informasjon om denne ordningen kan du lese i rundskrivet.

Det er ingen egenandel for behandling ved gruppe a «svært stort behov», men vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster. Mellomlegget må du betale selv. For gruppe b og c må du selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

I tilfeller der tenner er nedslitt etter tanngnissing (attrisjon) eller syreskader (erosjon) i en slik grad at tilstanden er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk, kan du få noe stønad til gjenoppbygging av tennene. Det er kun i de alvorlige tilfellene at du får stønad fra HELFO, og tannlegen må kunne dokumentere hvor alvorlige skadene er.

Tannlegen skal i størst mulig grad vurdere løsninger som fjerner minst mulig tannsubstans. Dersom kronebehandling er nødvendig, kan du også få stønad til det. Tannlegen må begrunne denne behandlingen i journalen.

Etter denne bestemmelsen får du ikke stønad til proteser (bro- eller implantatbasert protese) for tapte tenner, med mindre årsaken til tanntapet er at roten er brukket på grunn av attrisjon.
Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

10.  Hyposalivasjon (munntørrhet)

Dersom tannlegen kan dokumentere med kliniske funn over tid at du lider av munntørrhet, og at dette har medført flere hull i tennene, kan du ha rett til noe stønad fra HELFO. Tannlegen må ha observert og dokumentert tilstanden i minst ett år før du kan få stønad. Ved svært forhøyet kariesaktivitet kan det gjøres unntak fra observasjonstiden hvis spyttproduksjonen er lavere enn de grensene som fremgår av rundskrivet.

HELFO yter først og fremst stønad til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllingsmaterialer) for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt, kan du også få stønad til tannprotetisk behandling for de tapte tennene.

Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

11.  Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

HELFO kan yte noe stønad dersom du har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Du kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som du reagerer allergisk mot. HELFO yter ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskifting av materiale som har direkte kontakt med området det er oppstått en allergisk reaksjon. HELFO yter heller ikke stønad på grunn av skader som skyldes mekanisk irritasjon eller skader som skyldes en bakenforliggende sykdom.

Du kan også få delvis stønad til å få skiftet fyllinger eller avtakbare proteser når skaden oppstår utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner), dersom det foreligger erklæring om allergi fra spesialist i hudsykdommer. Tannlegen og hudspesialisten velger i samråd nytt tannbehandlingsmateriale.
Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

12.  Tannskade ved godkjent yrkesskade

Med yrkesskade menes personskade eller sykdom som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

For å ha rett til stønad til tannbehandling, må du dokumentere at NAV har godkjent skaden som yrkesskade. Det må fremgå hvilke tenner yrkesskadevedtaket omfatter slik at det kan dokumenteres at behandlingen er innenfor det NAV har godkjent som yrkesskade.

Tannbehandling som utføres kort tid etter at skaden oppstod kan ofte dekkes som tannskade ved ulykke, jf. punkt 13 (se nedenfor). Dersom behandlingen dekkes etter bestemmelsen om ulykke, må du selv betale egenandel for behandlingen – i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og de offentlige takstene. Egenandelen vil du kunne søke om å få dekket i ettertid dersom skaden senere blir godkjent som yrkesskade.

Stønaden gjelder kun behandling for å gjenopprette tilstanden slik den var før yrkesskaden fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen. Under «Relatert informasjon» og «Eksterne lenker» til høyre på siden finner du lenke til sidene om yrkesskade.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster. Mellomlegget kan du eventuelt søke dekket via arbeidsgiver/forsikring.

13.  Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

Det du kan få noe stønad til etter ulykke er behandling for å gjenopprette tilstanden slik den var før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter, som ikke har sammenheng med ulykken, får du ikke stønad for etter denne bestemmelsen.

 • a) HELFO yter stønad til behandling av omfattende tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Stønaden er en engangsytelse til skaden er reparert. Eventuelt senere behandlingsbehov av samme tenner dekkes ikke under punktet om ulykke. Det er et krav at behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Unntak fra ettårsregelen kan gjøres der første gangs behandling ble foretatt innen utløpet av det året du fyller 20 år.

Du må selv betale egenandel for behandlingen, i tillegg til mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

 • b) HELFO yter også stønad til behandling av traumatiske tannskader dersom du lider av en sykdom som kan gi fallskader (for eksempel epilepsi). Sykdom som kan gi fallskade må oppgis. Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall. Tannlegen må beskrive de kliniske funn og sannsynliggjøre at dette skyldes anfallet. Et eksempel på annen dokumentasjon kan være hvis skaden medførte besøk på legevakta, og behandlende lege kan dokumentere årsak til skaden.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens pris og folketrygdens takster.

14.  Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Har du en varig fysisk eller psykisk sykdom som har gitt deg nedsatt evne til å ivareta din tannhelse over tid (minimum ett år), kan du få noe stønad til tannbehandling.

Du må dokumentere overfor tannlegen/tannpleieren at du ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten. I tillegg må du vise tannlegen erklæring fra relevant lege eller psykolog om sterkt nedsatt evne til egenomsorg. I unntakstilfeller kan HELFO godta at pasienter med demens legger fram erklæring fra fastlegen sin.

HELFO yter først og fremst stønad til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllingsmaterialer) for påførte kariesskader som følge av manglende evne til egenomsorg. Dersom tenner går tapt, kan du også få stønad til protetisk behandling.

Stønad blir utbetalt etter honorartakst, noe som betyr at egenandelen dekkes. Du må selv dekke mellomlegget mellom tannlegens/tannpleierens pris og folketrygdens takster.

Artikler

Her finner du artikler om blant annet rettigheter innen tannhelsetjenesten og tannhelse generelt.

Rotfylling – en pålitelig og effektiv behandling for å bevare tannhelsen

En rotfylling er en kostnadseffektiv måte å bevare din naturlige tann. Ved å søke behandling hos en erfaren tannlege, kan du ta de nødvendige stegene for å bevare din tannhelse og unngå eventuelle komplikasjoner i fremtiden.

Hvorfor er tannlege så dyrt?

Tannlegebehandlinger kan noen ganger virke kostbare, og mange lurer på hvorfor prisen på tannhelsetjenester kan være høyere sammenlignet med andre former for helsehjelp. Her ser vi nærmere på noen av de viktigste faktorene som påvirker tannlegens prissetting.
Vis alle artikler